Regulamin Studia Zdrowego Ruchu

Regulamin – FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu

 1. FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu jest prowadzone przez FeelFitMind Anna Parol-Duchińska.  FeelFitMind Anna Parol-Duchińska jest organizatorem zajęć w lokalu przy Przyjaźni 73a (wynajętym zgodnie z umową najmu) we Wrocławiu.
 2. FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu jest otwarte zgodnie z aktualnym grafikiem zajęć zamieszczonym na stronie www.feefitmind.pl.
 3. Uczestnikiem zajęć w FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu może zostać osoba pełnoletnia, która przed pierwszymi zajęciami wypełniła kartę uczestnika zajęć, nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć i ponosi pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas zajęć. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą Rodzica lub opiekuna. W przypadku niedawno przebytych urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przed zajęciami przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć.
 4. Panie w ciąży oraz osoby po niedawno przebytej operacji i mające poważne problemy zdrowotne, zobowiązane są zgłosić to przed zajęciami u prowadzącego.
 5. W razie wystąpienia w trakcie ćwiczeń jakiejkolwiek dolegliwości, Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania ćwiczenia i poinformowania o tym prowadzącego zajęcia.
 6. Uczestnicy zajęć, po spełnieniu warunków z pkt.3. mają możliwość wykupienia wejścia jednorazowego lub karnetu na określoną liczbę wejść.
 7. Płatności za karnety i wejścia jednorazowe dokonuje się gotówką.
 8. Ważność karnetu wynosi 30 dni od daty zakupu. Niewykorzystane wejścia po tym terminie tracą swoją ważność.  Istnieje możliwość odrobienia nieobecności wynikających ze zdarzeń losowych (po uprzednim zgłoszeniu): pojedynczych zajęć (w przypadku karnetu na 4 wejścia)  lub dwóch zajęć (w przypadku karnetu na 8 wejść) w kolejnym miesiącu, pod warunkiem wykupienia nowego karnetu na kolejny miesiąc.
 9. Karnety są imienne – nie ma możliwości wykorzystania przez osoby trzecie.
 10. Grupy zajęć mają charakter stały – wykupując karnet – uczestnik zapisuje się na konkretne zajęcia, w danym dniu tygodnia, co gwarantuje miejsce na zajęciach.  W przypadku braku miejsc, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową.
 11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób niezakłócający przebiegu zajęć.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt, będący własnością FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu. Sprzęty powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowania.
 13. Po zakończonych ćwiczeniach uczestnik zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce
 14. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. W przypadku szkód powstałych przez działanie dziecka niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 15. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają bezwzględny zakaz wstępu na zajęcia.
 16. FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu – prowadzący zajęcia – zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika z zajęć i lokalu, bez podania przyczyny. W przypadku, gdy uczestnik uiścił opłatę za zajęcia, opłata zostaje zwrócona.
 17. Zajęcia stanowią integralną całość, dlatego obowiązuje punktualność.
 18. Grafik zajęć dostępny jest na stronie www.feelfitmind.pl
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku i cenach, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.feelfitmind.pl
 20. FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu może odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo instruktora, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.feelfitmind.pl
 21. FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonywanych na terenieFeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu w godzinach jej pracy oraz podczas imprez wewnętrznych.
 22. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie jego adresu e-mail, celem przesyłania informacji reklamowych.
 23. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć, zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.
 24. FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez przedstawiciela FeelFitMind Studio Zdrowego Ruchu .

Pin It on Pinterest